Защита на личните данни

На Сдружение с нестопанска цел “Знам и мога”

I.                    Статут

 Чл. 1. /1/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което възниква с вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния Съд по седалището му.

/2/ Сдружението осъществява дейност в частна полза.

/3/ Сдружението има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер.

/4/ Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

/5/ Сдружението осъществява своята дейност самостоятелно и/ или в сътрудничество с други младежки неправителствени организации и сдружения при съгласуване и съвместно разгръщане на инициативите и програмите.

II.                 Наименование, седалище и адрес

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението е “Знам и мога”, наричано по-нататък в устава “Сдружение”

/2/ Сдружението има седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Евлоги Георгиев” N 52

Чл. 3. Наименованието на Сдружението, седалището и адресът на управлението , както и данни относно регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички писмени изявления от името на Сдружението.

III.               Цели на “Знам и мога” и средства за постигането им. Предмет на дейност Цели

Чл. 4. Сдружението си поставя следните цели:

 1. да съдейства за спиране на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България;
 2. да разработва и прилага специализирани програми за развитие на способностите и интелекта на деца, младежи и възрастни;
 3. да издигне като модел на поведение знаещата и можеща личност;
 4. да способства за изграждането на характери, развитие на личностни качества, трупане на знания и умения;
 5. да подпомага децата и младите хора да бъдат самостоятелни, сигурни и отговорни;
 6. да подпомага професионалния избор на младежите според техните желания, възможности и очаквания;
 7. да дава съвети и насоки за организация на времето, поведение на работно място, избягване и не предизвикване на конфликти, умения за водене на дебати и проявяване на толерантност;
 8. да развива внимание, координация, търпение, пространствено виждане, речеви способности, фантазия и творчески способности на децата;
 9. да развива рационални и нестандартни начини на мислене на деца и младежи посредством различни умствени пъзели, главоблъсканици, логически задачи и казуси;
 10. да създаде средище, където мислещите личности могат да се срещат и да обменят знания, умения, идеи, мисли, постижения и толерантно отношение в приятелска и външно неповлияна обстановка;
 11. да популяризира опита натрупан от Сдружението;
 12. да прилага съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното образование на децата и младежите в България;
 13. да обучава кадри в областта на нетрадиционното образование;
 14. осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Сдружението, както и координация в интересите им при осъществяваната от тях дейност;
 15. да отправя предложения пред компетентните органи за регламентиране на въпроси от съществено значение за развитието на нетрадиционното образование в българското училище;
 16. да създаде собствена база данни и информационна система за събиране на професионална информация;
 17. да стимулира и осигурява участието на членовете на Сдружението в национални и международни прояви;
 18. да осъществява контакти с български и международни организации;
 19. да използва знанията и способностите на мислещите личности във всички области и по всякакви начини, които счита за удачни или по отношение на които е било направено искане от лице, група лица или учреждение, при спазване на разпоредбите на настоящия устав;
 20. да осигурява съдействие на всички знаещи и можещи творчески личности навсякъде по света без оглед на религия, етническа принадлежност, националност, вярвания, сексуална ориентация, пол или членство в Сдружението.

Средства

Чл. 5. За постигане на своите цели:

 1. “Знам и мога” осъществява своите цели със средства, набирани от членски внос, дарения, спонсорство и всички незабранени от закона начини за финансиране на всички или на част от дейностите на Сдружението, съобразно целите;
 2. Знам и мога” предоставя на своите членове, на децата, младежите и възрастните, с които работи място за интелектуална изява;
 3. “Знам и мога” обединява хора, които защитават множество гледни точки. Следователно, като Сдружение “Знам и мога” няма да изразява обособено собствено мнение, да предприема каквито и да са политически действия, освен публикуването на резултатите от свои изследвания, нито да се обвързва с идеологически, философски, политически или религиозни схващания.

 

Предмет на дейност

Чл. 6 Предметът на дейност на Сдружението е:

 1. Разработване и управление на собствени проекти и програми;
 2. Участие в национални и международни проекти и програми;
 3. Организация и съдействие за провеждане в страната на регионални, областни, национални и международни мероприятия с приложен и образователен характер;
 4. Организация на постоянно действащи семинари, беседи, дискусии и други форми на обмен и популяризиране на нетрадиционното образование;
 5. Осъществяване на контакти и сътрудничество с държавни органи и неправителствени организации, имащи отношение към образованието на децата и младежите;
 6. Провеждане на дискусии и семинари за новостите в нетрадиционното образование;
 7. Организиране на курсове за обучение на кадрите, работещи в областта на нетрадиционното образование;
 8. Консултации и реализиране на други дейности за приложение на традиционното образование и популяризиране на нетрадиционното образование;
 9. Издигане на предложения за представители в научни и обществени съвети и комисии;
 10. Организиране на експертни групи в областта на дейност на Сдружението;
 11. Присъждане на награди и отличия, както и предложения за правителствени и държавни награди и отличия;
 12. Идентификация и обучение на интелектуално надарени деца и младежи;
 13. Работа по развиващи интелектуални програми с деца, младежи и възрастни;
 14. Изграждане на групи по интереси (ГИ);
 15. Издателска дейност;
 16. Обмен на идеи посредством лекции, семинари, дискусии и конференции;
 17. Проучване и анализиране на мненията и разбиранията на членовете, както и на други организации, работещи с/ за деца и младежи;
 18. Подпомагане на хората, работещи по проекти свързани с деца и младежи;
 19. Подпомагане на хората, работещи по проекти свързани с интелигентността и мисленето;
 20. Отпускане на творческа помощ за членовете на Сдружението.


 IV. Членство Членски права и задължения

Чл. 7 Членството в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват устава и плащат редовно членския си внос;

Чл. 8 Членовете на Сдружението имат право:

 1. да участват в дейността и управлението на Сдружението;
 2. да бъдат избирани в нейните органи на управление;
 3. да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
 5. да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава на Сдружението;
 7. на достъп до информационната система на Сдружението;
 8. да участват в работата на Общото събрание.


Чл. 9 Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да внасят редовно членския си внос;
 2. да спазват устава на Сдружението и да работят за постигане на неговите цели;
 3. да работят за увеличаване на имуществото на Сдружението;
 4. да съдействат за издигане на обществения авторитет на Сдружението.


Чл. 10 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Придобиване на членство

Чл. 11 (1) Нови членове на Сдружението се приемат от Общото събрание.

(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в първото Общо събрание.

(3) Приемането на членовете става от Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 12 (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. с изключване;
 3. при смърт на физическото лице- член на Сдружението;
 4. с поставянето под пълно запрещение на лицето;
 5. с прекратяването на юридическото лице- член на Сдружението;
 6. при отпадане;
 7. с прекратяването на Сдружението.


(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Отпадането на членството е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 Членски внос Чл. 13 (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Членският внос се събира по решение на Общото събрание и не по-често от веднъж в годината.

(3) Размерът на членския внос се определя въз основа на бюджет, одобрен от Общото събрание и съобразен преди всичко с баланса на приходите и разходите.

(4) Членският внос се заплаща всяка година в касата на Сдружението. Срокът за внасянето на членския внос е до края на първото тримесечие на календарната година. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

Имущество Чл. 14 (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права на интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Дарения, спонсорство и други

 Чл. 15 (1) Сдружението може да получава дарения и други от физически и юридически лица под формата на парични и материални средства.

 (2) Сдружението може да получава дарения и други от български и чуждестранни физически и юридически лица.

 (3) Даренията с нищо не обвързват или задължават “Знам и мога” към дарителя.

(4) Сдружението може да сключва договори за спонсорство и да използва всички незабранени от закона начини за финансиране на всички или на част от дейностите на “Знам и мога”, съобразно целите от глава III.

Чл. 16 Независимо от разпорежданията на чл. 13, размерът на членския внос не може да надхвърля 4% от средната годишна работна заплата за последните 12 месеца, освен ако предложението за такова увеличение се приеме от Общото събрание с 51% от присъстващите.

Чл. 17 “Знам и мога” е единствено отговорна за своите задължения. Никой член на “Знам и мога” не отговоря за задълженията на “Знам и мога” извън размера на съответно неплатен членски внос.

Чл. 18 Членовете на Управителния съвет не получават парични средства от “Знам и мога”, с изключение на възстановяването на разумни разходи, извършени при изпълнение на дейност на “Знам и мога”. Стопанска дейност

Чл.19 (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния й предмет на дейност: издателска, образователна, информационна, рекламна.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството, данъчните закони и други законови разпоредби, регламентиращи съответната стопанска дейност.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлагат на Управителния съвет.

V Управление Органи на Сдружението

Чл. 20 Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общо събрание Чл. 21 Общото събрание е висш орган на “Знам и мога”. В него участват всички членове на Сдружението.

Чл. 22 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

 (2) Управителния съвет свиква Общото събрание извънредно и по искане на една трета от членовете на “Знам и мога”.

Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, който трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

(2) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в който се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(3) Всеки член може предварително да направи писмено предложение за включване на точки в дневния ред.

Чл.24 Общото събрание на “Знам и мога” се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Ако не се яви нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно и се счита за законно, колкото и членове да присъстват, като се предлага същият дневен ред.

Чл. 25 (1) В Общото събрание всеки делегат има право само на един глас.

(2) В Общото събрание едно лице член на “Знам и мога”, може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно.

(3) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26 (1) Общото събрание се открива от Председателя на Управителния съвет, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (председател и секретар-протоколчик).

 (2) Всяко направено предложение се гласува явно.

(3) Не може да се вземе решение по въпроси, които не са вписани в приетия дневен ред.

(4) Правилото на ал.3 не се отнася за отстраняване на членове на Управителния съвет.

 Чл. 27 Събранието се ръководи от избрания председател. Секретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя на събранието и се съхранява безсрочно.

Чл. 28 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) С квалифицирано мнозинство – две трети от гласовете на присъстващите, се вземат решения за: 1. изменение и допълнение на Устава; 2. прекратяване чрез ликвидация или преобразуване на Сдружението; 3. избор на Управителен съвет и неговия Председател.

Чл. 29 (1) Общото събрание: 1. формира общата политика на “Знам и мога” 2. определя основните насоки и програмата за дейността на Сдружението, съгласно целта и предмета на дейност; 3. решава въпроси за отношенията на Сдружението с други физически и юридически лица; 4. избира и освобождава членовете на управителния съвет и неговия Председател; 5. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдруженията; 6. изменя и допълва устава; 7. приема други вътрешни актове; 8. изключва членове; 9. взема решения относно разпореждането с имуществото на Сдружението; 10. приема бюджета на Сдружението; 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 12. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 13. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Управителен съвет Чл. 30 (1) Управителния съвет се състои не по-малко от три и не повече от пет лица, членове на “Знам и мога” и се избира за срок до три години.

(2) Управителният съвет се състои от председател, научен секретар и организационен секретар и членове.

Чл.31 (1) Управителният съвет отговаря за: 1. управлението и развитието на “Знам и мога”; 2. популяризиране на посочените в този Устав цели на “Знам и мога”; 3. набиране на кандидати за членове; 4. контролиране на групите по интереси; 5. финансови въпроси, реклама, информация и връзки между членове и организации; 6. подготовка на издания на “Знам и мога” 7. организацията, насърчаването и провеждането на научни изследвания в съответствие с целите на “Знам и мога”; 8. поддръжка на офис и архив; 9. ръководството на други дейности на “Знам и мога”; 10. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 11. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав; 12. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 13. подготвя и внася в Общото събрание проект за дейността на Сдружението; 14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата нс друг орган.

(2) Управителният съвет заседава поне веднъж месечно и приема свои собствени процедурни правила.

Чл. 32 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета на членовете му. (3) Ако при хипотезата на ал.2, Председателят не свика заседание в седмичен срок от писменото искане, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. (4) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

 Чл. 33 Управителният съвет може да вземе решение: 1. ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Присъстващ е и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Този начин на гласуване се удостоверява в протокола ; 2. без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 34 (1) Управителният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство – 50% + 1 от присъстващите.

(2) С единодушие Управителният съвет взема решения: 1. по ликвидацията на Сдружението, ако тя се извършва от Управителния съвет; 2. за разпореждане с имуществото на Сдружението; 3. свързани с определянето на реда и организацията по извършването на дейността на Сдружението;

Чл. 35 (1) Всеки член на Управителния съвет има право само на един глас.

(2) Всеки член на Управителния съвет трябва да е с редовно членство. Ако това условие не е изпълнено той се освобождава от заеманата длъжност.

(3) В случай на смърт, подаване на оставка или отстраняване, свободната длъжност се попълва до следващите избори от член на Управителния съвет, назначен от Управителния съвет.

Чл. 36 (1) Всеки редовен член има право да бъде избиран в Управителния съвет и да заема съответните длъжности.

(2) Председателят е главен администратор и главно финансово отговорно лице на “Знам и мога”’ който: 1. председателства заседанията на Управителния съвет; 2. ръководи работата на “Знам и мога” в съответствие с този устав; 3. представлява самостоятелно или заедно с програмния секретар “Знам и мога” в страната и чужбина; 4. отговаря за правилното завеждане и следене на финансовите документи; 5. отговаря за съставянето на подробен годишен бюджет и представянето му пред Управителния съвет.

(3) Организационният секретар е отговорен: 1. за административното управление на “Знам и мога”; 2. за издателската дейност; 3. за осигуряване на списъци на членовете и представянето им при поискване; 4. за осигуряване на всякакви материали, касаещи дейността на Сдружението; 5. за поддържане на връзки между членове и организации; 6. за рекламна и информационна дейност в местен и международен мащаб; 7. за други такива задължения, които могат да му се възложат. (4) Програмен секретар е отговорен: 1. изпълнява функциите на председателя, когато последният е възпрепятстван; 2. представлява самостоятелно или заедно с програмния секретар “Знам и мога” в страната и чужбина; 3. за организирането и правилното изпълнение на програмите и проектите; 4. за разработване на нови програми и проекти; 5. за приемането на нови членове; 6. за местни и международни групи по интереси; 7. за други такива задължения, които могат да му се възложат.

(5) Членовете на Управителния съвет се избират пряко от Общото събрание, като Председателят се определя със същото решение. Останалите длъжности се разпределят между членовете на Управителния съвет с решение, взето на първото проведено след избирането на последния заседание.

(6) Мандатът на посочените длъжности е същия като на управителния съвет.

(7) Избраните длъжностни лица нямат право да заемат каквато и да е друга длъжност в Управителния съвет на “Знам и мога”, докато тече мандатът им. (8) Никое длъжностно лице не може да заема една и съща длъжност за повече от два последователни мандата.

Чл. 37 Управителният съвет е длъжен периодично и в законовите срокове да изготвя предвидената в закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност. Избор на членове на Управителния съвет

Чл. 38 (1) Членовете на Управителния съвет се избират с мандат до пет години.

(2) Членовете се избират с обикновено мнозинство на гласовете от Общото събрание.

Чл. 39 В случай, че финансовото състояние на Сдружението позволява, членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на съвета се определя от Общото събрание.

VII. Отстраняване от длъжност

Чл. 40 (1) Общото събрание може да отстрани длъжностните лица от заеманата от тях длъжност за нарушение, злоупотреба с власт или неизпълнение на задълженията. (2) Решението за отстраняване трябва да е конкретно и да дава основание за отстраняване. Преди да се гласува такова решение, на въпросното длъжностно лице трябва да се осигури възможност той или тя да представи гледната си точка.

Чл. 41 Управителния съвет може по всяко време да отстрани от длъжност лица, назначени без право на глас.

VIII. Права и задължения на членовете на “Знам и мога”

Чл.42 (1) Членовете на “Знам и мога” са длъжни: 1. да спазват устава на “Знам и мога”; 2. да плащат годишния членски внос в размер, който се определя от Управителния съвет на “Знам и мога”; 3. да позволяват имената и/ или мобилните им телефони да се публикуват в официални издавани списъци на “Знам и мога”; (2) Неплащането без допълнително предупреждение на членски внос се приема за отказ от членство.

Чл. 43 Всеки член има право: 1. да участва в управлението на Сдружението; 2. да бъде информиран за неговата дейност; 3. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.44 (1) За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на предвидения членски внос.

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не могат да преминават върху други лица.

 Чл.45 Освен в хипотезата на чл.40, ал.2 членството се прекратява и: 1. с едностранно волеизявление до Сдружението; 2. със смъртта на лицето; 3. със поставянето под пълно запрещение на лицето; 4. с изключването на лицето с решение на Общото събрание, предприето като крайна мярка за извършени нарушения.

Чл.46 (1) Общото събрание на “Знам и мога” може да наложи санкции на всеки неин член, който извърши действие в ущърб на Сдружението, при условие, че е била дадена възможност за справедливо и безпристрастно изслушване на случая.

(2) Такива санкции могат да включват порицание, прекъсване на мандат за определено време или снемане от длъжност и прекъсване на членство за определено време.

Чл.47 (1) При спор на член със “Знам и мога”, друго нейно подразделение или с друг член, произтичащ от дейности, свързани със “Знам и мога”, трябва да се изчерпят всички възможности за разрешаването му или отстраняване на причините в рамките на Сдружението, преди да бъде отнесен за разрешаване пред външни арбитри.

(2) В случай не се спази горното, това може да се приеме като действие в ущърб на “Знам и мога”.

IX. Изменения и допълнения на Устава

Чл. 48 Всякакви предложения за изменение на действащия устав, препоръчани от Управителния съвет или от една трета от редовните членове, се подлагат на гласуване на заседание на Общото събрание. X. Преобразуване на Сдружението

Чл.49 (1) Сдружението може да се преобразува чрез: 1. преобразуване в друг вид юридическо лице с нестопанска цел; 2. вливане; 3. сливане; 4. отделяне; 5. разделяне.

(2) След отделяне или разделяне Юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило, членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

XI. Прекратяване на Сдружението

Чл. 50 (1) Сдружението се прекратява: 1. с решение на Общото събрание; 2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението.

(2) Решението на Съда по т. 2 на предходната алинея, се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

Чл.50 (1) При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл. 48, ал.1, т.2 от настоящия Устав, той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл. 52 Разпределянето на останалото след удовлетворението на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Сдружението.

XII. Годишно приключване

Чл. 53 Финансово-счетоводната и отчетната дейност на Сдружението се поверяват на Ковчежник, който се избира от Общото събрание за срок от две години.

Чл. 54 Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността.

Чл. 55 В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл. 56 Годишният финансов отчет и докладът за дейността се внасят от Управителния съвет за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 57 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 58 (1) Сдружението не разпределя печалба.

(2) Приходите от стопанска дейност на Сдружението се използват само за постигане на определените в този Устав цели.

Чл. 59 (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгата се води от председателя на Общото събрание. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ.

XIII. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 60 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 61 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чл. 62 За неуредени от този Устав случаи ще се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095