За проекта

 

Резултати

Име: Нови пътища за младите към пазара на труда чрез самостоятелна заетост като начин на живот

Проектът „SELF-E“ е насочен към насърчаване на качествената работа с младежи в Европа, за да се стимулира приобщаването и пригодността за заетост на младите хора с по-малко възможности (включително на така наречените-„нито на пазара на труда, нито в образование, нито в обучение“ - NEETs).

Стратегията "Европа 2020" признава предприемачеството и самостоятелната заетост като ключови за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на ЕС правителствата насърчават младите хора да станат самостоятелно заети, досега с ограничен, постигнат успех.

Този проект ще се стреми да намали равнището на безработица сред младите хора и да увеличи участието им на пазара на труда, като развие иновативния курс за неформално обучение по самостоятелна заетост като начин на живот (SELF-E).

Целеви групи:

  • младежки работници, които работят с млади хора с по-малко възможности
  • млади хора с по-малко възможности, включително „NEETs“.

Проектът предвижда създаването на три интелектуални продукта/резултата: Инструментариум "Социално наставничество като новаторски път на обучение за самостоятелна заетост по начин на живот –„SELF-E";

Комплект от (Open Educational Resources) Отворени образователни ресурси[1] -  "Пътят към самостоятелна заетост по начина на живот" (SE); Инструмент за оценка и валидация на компетентностите - "Смисълът на инициативността и предприемачеството".

[1] Отворените образователни ресурси (OER) са всякакви образователни материали, които са обществено достояние или са въведени с отворен лиценз. Естеството на тези отворени материали означава, че всеки може законно и свободно да ги копира, използва, адаптира и повторно ги споделя. ОЕР варират от учебници до учебни планове, учебни планове, лекционни бележки, задачи, тестове, проекти, аудио, видео и анимация.

 
  1. Увеличение на капацитета на младите работници да организират иновативно неформално обучение по отношение на самостоятелната заетост, в младежкия начин на живот, чрез наставничество.
  2. Да се ​​подкрепят младите работници при прилагането на нови методи за мотивиране на младите хора с по-малко възможности, включително и на „NEETs“, да учат и да станат самостоятелно заети (със специален акцент върху самостоятелната заетост като начин на живот).
  3. Да се ​​насърчи преходът на младите хора от младежка към зрялата възраст чрез интегриране им на пазара на труда чрез подхода за самостоятелна заетост на начина на живот.
  4. Да развие уменията на младите "Смисълът на инициативността и предприемачество".
  5. Създаване на възможности за валидиране на придобитите компетенции "Смисълът на инициативността и предприемачеството".
 

Информация

: 2017-3-LT02-KA205-005536

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на младежта

Продължителност: 01.02.2018 - 31.05.2020

Партньори: Social Innovation fund – Литва

Kauno neigaliojo jaunimo uzimtumo centras – Литва

Verslo iniciatyva – Литва

Know and Can Association – България

CWEP – Полша

CARDET – Кипър

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095