За проекта

 

Резултати

Име: Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

В отговор на нарастващия брой на учениците, които напускат училище преждевременно, много Европейски страни разработват образователни програми, които да дадат втори шанс на децата да се върнат в образователната система. Получаването дори на минимална подкрепа предпазва децата „в движение“ от уязвимост към насилие, експлоатация и трафик.

За да подпомогне децата мигранти да завършат образованието си, екипът на „ROBIN“ има за цел да снабди учителите и обучителите, които участват в реинтеграционните програми, с инструменти, които разширяват възможността за специализирана подкрепа. Проектът разширява обмена на добри практики между обучители и разработва интегрирани обучителни методи, които включват едновременно дейности, свързани с учене, коучинг и психологическа подкрепа.

Целта на проект ROBIN е да помогне на учители и педагози да засилят своите лични и социални способности за предоставяне на специфична подкрепа за успешна социална интеграция на ученици от маргинализирани групи, застрашени от преждевременно отпадане от училище. По този начин се предотвратява отпадането на децата мигранти от образователната система и се редуцира риска от социалното им изключване.

 
  • Изработване на Интегрирана обучителна методология, която съдържа полезна информация и практически дейности, насочени към превенция на преждевременното отпадане от образователната система на деца и младежи в неравностойно положение
  • Създаване на Ръководство за преподаватели „Миграция и включващо образование“ - предназначено предимно да бъде полезен инструмент в подкрепа за обучението на педагози и други професионалисти, които влизат в контакт с деца и младежи, засегнати от миграция, като директори на училища, педагогически персонал, професионалисти в областта на грижите за деца и социални работници.
 

Информация

№: 2015-1-RO01-KA204-015001
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Продължителност: 01.11.2015 - 31.10.2017
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България
Fundatia Terre des hommes Elvetia – Румъния
die Berater – Австрия
INTRAS – Испания
CSC Danilo Dolci - Италия

 

Двугодишната активна работа по проект ROBIN беше посветена на постигането на промяна в начина на мислене и възприятията на стотици преподаватели и образователни експерти, чрез ангажирането им в практически дейности целящи да демонстрират как децата и младежите, жертви на миграция могат да бъдат подкрепяни и напътствани по време на тяхното образование и в стремежа им да намерят втори шанс в живота.
Преминавайки през разделите на настоящото ръководство вероятно сте забелязали, че зад организирането и осъществяването на всички дейности стои един много важен аспект, който прави нашата работа толкова значима и това е всеотдайността.

Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани на национално обучение, в рамките на проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология” №2015-1-RO01-KA204-015001, което ще стартира на 6.09.2017 – гр. София - (2 семинара).

Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани на Презентационна среща – семинар, в рамките на проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001, която ще стартира на следните дати:
12.06.2017 – гр. Перник
19.06.2017 – гр. София - 2 семинара

По време на семинарите специалисти от Сдружението, ще запознаят присъстващите учители, обучители, психолози, педагогически съветници и друг педагогически персонал, представители на НПО и образователни институции и други заинтересовани лица със специално създадената по проекта методология за активно обучение, коучинг и подкрепа, основана на  експериментално учене чрез специфични психологически способи. Подходът е специално насочен към т.нар. „деца в движение“ (бежанци, мигранти, отпадащи от училище, представители на малцинствени групи и други) и цели повишаване на интереса им към обучителния процес и превенция на отпадането им от училище.


С радост Ви съобщаваме, че първите продукти създадени в рамките на проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001, са вече налични и свободно достъпни безплатно на уебсайта на Сдружение Знам и Мога.

Проект „ROBIN“ цели помагане на учителите да засилят своите лични и социални  способности за предоставяне на специфична подкрепа за успешна социална интеграция на деца-мигранти, застрашени от преждевременно отпадане от училище. По този начин се предотвратява отпадането на децата мигранти от образователната система и се редуцира риска от социалното им изключване.

Организации от 5 европейски държави усилено работиха по създаването на първите продукти в рамките на проекта:

В отговор на нарастващия брой преждевременно отпадащи от училище ученици, много европейски държави създадоха програми, предоставящи втори шанс и целящи реинтеграцията на деца и младежи в училищната система с цел придобиване на ниво на образование и минимален брой компетенции. Младежите, участващи в програмите за втори шанс обикновено са нискоквалифицирани и изпитват големи трудности при реализацията си на пазара на труда. Липсата на основни социални умения поради преждевременното напускане на училище, пречи за пълноценната им интеграция в обществото, в резултат на което те често стават жертва на насилие, експлоатация и лошо отношение.

На 13 и 14 юни 2016 в офиса на Сдружение Знам и Мога в София се проведе втора партньорска среща по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. На срещата присъстваха представители на петте партьорски организации - Fundatia Terre des hommes Elvetia (Букурещ, Румъния); die Berater (Виена, Австрия); Сдружение „Знам и Мога“ (София, България); INTRAS (Валядолид, Испания); CSC Danilo Dolci (Палермо, Италия).

Екипът на сдружение „Знам и Мога“ продължава работата си като партньор по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001.

До момента по проекта бе реализирано проучване относно методологиите, използвани в програмите, предоставящи втори шанс за образование на деца мигранти (включително деца от семейства завърнали се от чужбина, чужденци, учещи в България, бежанци, деца от малцинствата, деца в риск и др.). Проучването се проведе паралелно във всички партньорски държави(България, Румъния, Италия, Испания и Австрия). Като отговорен партньор за първия интелектуален продукт по проекта, екипът на Сдружението събра и анализира резултатите от националните проучвания, като след това изготви Краен доклад по темата.

Продължава активната работа по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. Дейностите, които в момента текат бяха съгласувани на партньорска среща по проекта в Букурещ. Събитието се проведе през януари и бе организирано от румънската организация(координатор) „Terre des hommes“. Участие в срещата взеха представители на петте партньори. От българска страна, участие взеха ръководителите на Сдружение „Знам и Мога“. Срещата продължи един ден и на нея бяха обсъдени, както вече предприетите стъпки, като изготвяне на План за проучване на  методологиите, които се използват в програмите предоставящи шанс на децата имигранти(включително бежанци), деца, чиито семейства скоро са се завърнали от чужбина и деца от малцинствата, така и предстоящите дейности като осъществяването на това проучване, изготвяне на анализ на рисковете и др.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095