За проекта

 

Резултати

projectslogo.UPTHEMИме: Повишаване на квалификациите водещи към заетост

В наши дни над 15% от младежите в ЕС на възраст 15-29 години попадат в групата на NEETs (хора, които нито се обучават, нито работят). Една от целите на стратегията „Европа 2020“ е най-малко 75% от населението на възраст 20-64 да се реализира успешно на пазара на труда, следователно всички държави-членки стартираха различни национални инициативи насочени към повишаване на квалификациите и работоспособността на дългосрочно безработни граждани.

Целта на проекта е чрез проучване и анализ на разнообразните национални инициативи в подкрепа на групи в неравностойно положение да се създаде иновативна програма за обучение UPthEM, която да допринесе за увеличаване на възможностите за заетост и повишаване на квалификациите на хора в неравностойно положение.

Проектът е насочен към обучители на възрастни и към възрастни в неравностойно положение, със специален фокус вурху тези, които нито се обучават, нито работят.

Дейностите по проекта целят да подпомагат хора, изправени пред: социално-културни затруднения - свързани с дискриминация на основа пол, етническа принадлежност или религия; икономически - свързани с безработица и бедност, както и географски - граждани, живеещи в малки градове или селски райони, където възможностите за заетост са ограничени и процентът на дългосрочна безработица е много по-висок в сравнение с други по-населени региони, и не на последно място - хора с увреждания.

  • Разработване на програма за обучение UPthEM за обучаеми в неравностойно положение.
• Заснемане на 40 видеоклипа с успешни мотивиращи истории на хора в неравностойно положение
• Обучение на 25 възрастни обучителя за изпълнение на програмата
• Ангажиране на 50 възрастни от групи в неравностойно положение, с цел проучване предимствата на програмата чрез онлайн дейности за разпространение и 5 събития за разпространение на резултатите от проекта.
 

Информация

№: 2019-1-BG01-KA204-062299
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
Продължителност: 1.11.2019. – 30.4.2021
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България
Association of Danube River Municipalities “Danube” – България
STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Полша
Asociatia de Dezvoltare Economico – Sociala – Румъния
GROWTH COOP – Испания
STIMULI FOR SOCIAL CHANGE – Гърция

Уебсайт: https://upthem.erasmus.site/

 

 

 

UPthEM Logo 01Oбучение на персонала беше организирано в периода 4-7 октомври 2021 г. в Гранада, Испания, с домакин испанския партньор по проекта GrowthCoop. В обучението се включиха 20 участници - служители на всички партньорски институции (15 участници- лице в лице и 5- онлайн).

 

UPthEM Logo 01

 

На 23 и 24 септември 2021 г. в Солун, Гърция, партньорите по проекта UPthEM най-накрая успяха да се съберат лично за заключителната среща по проекта след почти 2 години онлайн дискусии. Събитието беше любезно домакинствано от STIMMULI, гръцкия партньор в проекта

UPthEM Logo 01След две години, изпълнени с упорита работа и предизвикателства, партньорството по проекта UPthEM с голяма радост представя окончателния вариант на ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ UPthEM "Пътища за повишаване повишаване на квалификациите водещи към заетост"!

Програмата съчетава аспекти от учебните програми за обучение по предприемачество и пригодност за заетост с ролеви симулационни упражнения за процеса на търсене на възможности за заетост или за започване на бизнес. Дизайнът на програмата включва четири модула, считани за ключови за успешна кариера, основани на настоящия и бъдещия пазар на труда, и комбинирани по уникален начин, предоставящ нова и различна гледна точка, в което се състои иновативността на продукта, както и приносът му към вече съществуващите практики и материали във всички страни партньори и на равнище ЕС:

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095