За проекта

 

Резултати

projectslogo.mindthegapsИме: Медийна грамотност към младежко социално включване

Целта на проекта е да допринесе за насърчаването на равни възможности за младите хора в уязвимo положение, включително тези, които живеят в институции за пребиваване, както и да подпомогне за развитието на медийна грамотност, дигитално включване и критично мислене.

Основната целева група са млади хора на възраст между 15-18 години в риск от изключване, включително NEETs (лица, които нито се обучават, нито са на пазара на труда).

Втората целева група са училищни общности/служители в институции за грижа за настаняване: мениджъри, административен персонал, съветници по образование, родители, околни общности, ученици от 12 до 16 години и учители.

 

• Наръчник за насърчаване на младежката медийна грамотност - дигитален наръчник насърчаващ добрите практики за развитието на медийната грамотност и критичното мислене както във формалното, така и в неформалното образование и обучение сред младите хора. Този наръчник ще съдържа европейски предложения за споделени ресурси, образци на инициативи, дейности и анализи въз основа на придобития опит.

• Отворени образователни ресурси (OER)- кратки видео истории за повишаване на осведомеността относно медийната грамотност, включително правата на човека, правата на децата и младите хора онлайн, киберсигурността
авторските права, мултикултурализма и въпросите, свързани с равенството между половете, предотвратяването на насилието, европейската идентичност и др.; интерактивни игри за медийна грамотност, които да се играят от млади хора в училищата или извън тях (12-16 години).

• Материали за оценяване /тестване – концептуална рамка, тестове за използваемост и формуляр за оценка на дигиталните ресурси, насочени към младите хора от мултикултурна гледна точка, включително специално внимание на културните дискурси, представянето на половете, писмен език, иконография, междукултурност.

 

Информация

Информация№: 2019-2-PT02-KA205-006226
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства за младежи
Продължителност: 01.01.2020 – 31.12.2021
Партньори:
Сдружение Знам и Мога – България;
UNIVERSIDADE DO PORTO – Португалия;
APLOAD Lda – Португалия;
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI– Турция;
HOGSKOLEN I INNLANDET– Норвегия

Уебсайт: http://digitaliteracy.eu/mindthegaps/

 

 

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095