За проекта

 

Резултати

Име: COMP-PASS

Икономическата криза, възникнала през 2008 г., се превръща в глобално предизвикателство за младежката безработица. От съществено значение е и фактът, че младите хора са с най-висок  риск от социално изключване в Европа.

Младите хора, които са освободени от пазара на труда и от образованието, са по-склонни да бъдат изключени от човешките взаимоотношения и социалните мрежи, създадени в работната или образователната среда. Такова изключване често води до психическо безпокойство, като например самота, чувство на безсилие или безполезност, притеснение и дори депресия.

Докато младите хора могат да се справят сравнително добре с кратки периоди на безработица, то периоди на трайна безработица или освобождаване от образование, могат да имат, освен финансово напрежение, силно отрицателно въздействие върху психическото и социално благополучие на индивида и сериозни последици за обществото и икономиката като цяло.

 
  • Ръководство за разказване на истории, предназначено за развиване на комуникативни и технически умения в ИКТ, с цел идентифициране на важни части от личната история, полезни за изграждането на доверие.
  • Обучителен модул за разказване на истории
  • Създаване на игрален сценарий “REAL-E” или ” BBALE” (Лагери-Баланс-Адаптация-Лимити-Обмени) като средство за по-добро себепознание с помощта на неформалните методи
  • Създаване и разработване на многоезична платформа за електронно портфолио, която да помогне на младите хора „нито в образование, нито в обучение, нито на пазара на труда“ да осмислят и оценят своите умения и компетенции, засягащи самочувствието, увереността и себепознанието като изход от социалното изключване.
 

Информация

: 2015-3-FR02-KA205-010740

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на младежта

Продължителност: 01.06.2016 - 31.05.2018

Партньори: Pistes-Solidares – Франция

CEMEA del Mezzogiorno – Италия

Know and Can Association – България

Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA – Словения

Associacao Mais Cidadania – Португалия

Fekete Sereg Ifjusagi Egyeculet – Унгария

Asociacion Cazalla Intercultural – Испания

Website: https://www.comp-pass-project.eu/

 

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

От 20ти до 23ти ноември 2017 в София се проведе първото обучение за NEETs по проекта COMP-Pass. Оказа се, че въпреки многобройните предварителни контакти, срещи и разговори с разяснителен характер за съдържанието и ползите от такова обучение за целевата група – много малка част от предварително потвърдилите участие присъстваха. Обучението започна със седем, но завърши за съжаление само с 6 души. Част от тях представляваха малцинствена етническа група.

Обучението беше изключително интензивно и интересно. Беше представена концепцията за e-reale игра, пряко свързана със себепознаване и разкриването на умения, които след това се попълват в е-портфолиото.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095