За проекта

 

Резултати

Име: Качествен опит в обучението = Качествено активно стареене

Всеки анализ, на страните в Европа, показва че във всяка страна населението все повече застарява. За възрастните хора, е от особено значение, когато се пенсионират, да имат достъпът до често посещаване на учебни часове и да имат социални контакти. Това е и един от малкото пъти, в който те напускат дома си.

Ученето през целия живот е важен процес за активното остаряване и гарантира, че хората остават активни, имат чувство за цел, не стават социално изолирани (с въздействие върху психичното здраве) и увеличават своя кръг от приятели, на които да разчитат. Проектът ще изследва тези връзки от гледна точка на общността и ще спомогне за това как да се постигне максимален положителен резултат.

Събирането на добри практики от участващите страни, адаптирането и прилагането им в страната домакин и подготовката на колективни препоръки, ще обогати възможностите за възрастните хора да имат активен социален живот.

Този проект обединява партньорите с ангажимент да работят активно и творчески с целевата група по проекта както и да въведат практически начини за ангажиране и мотивиране на възрастните хора в активното учене.

 
  • Седем краткосрочни съвместни обучения на персонала с 84 мобилности и местни участници.
  • Приблизително 28 служители, които предприемат мобилности (всеки повече от друг), са увеличили уменията и знанията си относно стратегиите за ангажиране на учащите.
  • Ще бъдат публикувани седем доклада за обучителните събития, които очертават програмата, целите и резултатите от обучението, идентифицираните добри практики и коментарите на участниците.
  • Подготовка и публикуване на ръководството за добри практики, за това, как обучението допринася за активното остаряване.
 

Информация

: 2016-1-UK01-KA204-024571

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Продължителност: 01.10.2016 - 31.03.2019

Партньори: Dacorum Council for Voluntary Service – Великобритания

Jaunpils novada Dome – Латвия

Know and Can Association – България

Social Innovation Fund – Литва

Active Citizens Partnership – Гърция

REPLAY Network – Италия

Fundacion Escuela de Solidaridad – Испания

Website: http://www.qualityactiveageing.eu/

 

 

Планираното време за постигането на целите на проект Качествено обучение-Качествено активно остаряване е 30 месеца, през които всяка от седемте партньорски организации ще бъде организатор и домакин на петдневно обучение, имащо за цел демонстрация и обмен на добри практики; създаване на контакти и разработване на Ръководство с добри практики за насърчаване на активното остаряване чрез обучение.

   

Основната цел на проект Quality Active ageing (Качествено активно остаряване) е осигуряване на качествени възможности за обучение на възрастни хора; създаване на форум за обмен на идеи и насърчаване на добри практики в сферата на образованието за възрастни. Увеличената продължителност на живота зависи от неговото качество, което върви ръка за ръка с подходящата активност и здравословни навици. По този начин се гарантира, че възрастните хора ще бъдат самостоятелни и активни възможно най-дълго време. Подходящата физическа и психическа активност намалява риска от деменция (която се наблюдава все по-често в европейските държави) и други здравословни проблеми.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095