За проекта

 

Резултати

projectslogo.SEISИме: Социално предприемачество и иновативни решения

Проект SEIS обединява 8 организации от Европа и Латинска Америка и се фокусира върху изграждане на капацитет у младежки работници в сферата на социалното предприемачество и да им даде необходимите знания, умения и методи за работа с младежи. Проектът има за цел и да повиши популярността на социалното предприемачество, неговото въздействие, значение и възможностите които предлага за личностно и професионално развитие на младежи, особено такива от маргинализирани групи. Част от дейностите по проекта са насочени към популяризиране на успешни примери за социално предприемачество и създаване на платформа за мрежи от контакти и споделяне на знания и идеи между младежки работници и младежи.

Проектът възнамерява да даде ценен принос към стратегия "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се съсредоточи върху стимулиране на социалното предприемачество като средство за допринасяне за борба срещу младежката безработица, ангажиране на младежи от маргинализирани групи в обществото, насърчаване на иновациите и социалното включване на регионално ниво в Европа и Латинска Америка.

В по-широк и по-дългосрочен план проектът има за цел да допринесе за решаването на проблемите, свързани с безработицата сред младите хора и маргинализацията на определени групи в обществото, които се сблъскват с трудности при интегрирането си на пазара на труда.
 
  • Иновативна електронна платформа с обучителни материали и допълнителна информация за работа с младежи в областта на насърчаване на социалното препдриемачество (Работилница с електронни ресурси)
  • Мобилно приложение за социални предприемачи
  • Вдъхновяваща колекция от успешни истории и примери за социално предприемачество
  • Обучителен курс за младежки работници на тема насърчаване на развитието на младежите чрез социалното предприемачество 
  • 2 етапа на мобилности с цел обмен на опит, чрез наблюдение на работат на колеги (job shadowing) за младежки работници от Европа и Латинска Америка
  • Обучителни курсове по социално предприемачество за млади хора на местно, регионално и национално ниво
 

Информация

№: 602415-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA

Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Изграждане на капацитет в областта на младежта

Продължителност: 31.12.2018 – 30.11.2020

Партньори: Сдружение „Знам и Мога“, България;

La Nube Coworking SpA – Чили;

GRUPO POLO TECNOLOGICO ROSARIO (ASOCIACION CIVIL) – Аржентина;

CONEXX - EUROPE ASBL – Белгия;

CENTRO DE ESTUDIOS DE PAYSANDU – Уругвай;

ASOCIACION PUENTE SUR – Парагвай;

Сдружение „Професионален форум за образованието“ – България;

Fundació Privada Mas Xirgu – Испания.

Уебсайт: https://seisproject.eu/

 

 

 

SEIS LogoНепосредствено след Великденските празници Сдружение Знам и Мога ще организира тридневно обучение за млади хора в рамките на проект Social Entrepreneurship and Innovative Solutions - SEIS Project!

SEIS LogoНепосредствено след Великденските празници Сдружение Знам и Мога ще организира тридневно обучение за млади хора в рамките на проект SEIS - Социално предприемачество и иновативни решения!

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095