ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / Privacy Policy

Български / English

Знам и Мога ЕООД е фирма регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 202644444.
ЗНАМ И МОГА ЕООД е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, бул. „Евлоги Георгиев“ №52.

Предметът на дейност на фирмата е опреден в устава на дружеството и е обнародван в Търговския регистър.
Знам и Мога и Вашите лични данни:
Защитата на личните данни на всеки клиент, доставчик или най-общо контрагент е от изключителна важност за Знам и Мога. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.
Политиката по защита на личните данни в ЗНАМ И МОГА е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.
Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:
„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Ние събираме следните Лични данни като част от нашите услуги:
данни за регистрация в платформата (име, фамилия, лична парола за достъп до профила, възраст, пол, телефон, E-mail, образование, професия); Посочените данни се използват за качествено предоставяне на предлаганите на платформата услуги свързани с професионалното ориентиране и кариерното консултиране, планиране на лични консултации и др.
Защо обработваме Вашите лични данни:
Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на ЗНАМ И МОГА – обслужване на клиенти и контрагенти на фирмата, както и при работата на фирмата по проекти на национално и международни ниво.
Ние използваме и обработваме Лични данни за някоя от следните цели:
провеждане на регистрационния процес на клиента (вкл. на децата) в Центъра;
предлагане и използване на съпътстващи стоки и услуги;
рекламиране и маркетинг на нашите услуги чрез социални платформи, маркетингови кампании и др.;
съхраняване и управление на вашите данни;
анализи с цел подобряване и персонализиране на нашите Услуги;
вътрешно счетоводство и контрол на качеството
вътрешен и външен одит в предвидените от законодателството случаи
Принципи, от които се ръководим и които спазваме:
Личните данни не се събират самоцелно и без ограничение. Знам и Мога стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.
Може да споделяме и разкриваме Лични данни със следните получатели ("Получатели"):
доверени доставчици на услуги от трети страни, които: a) ни помагат в нашите бизнес операции и маркетинг кампании; б) съхраняват или обработват информация от наше име; или в) извършват изследвания и анализи по отношение на нашите услуги;
одитори на нашите бизнес процеси и потенциални купувачи или инвеститори;
национални и европейски институции, които финансират дейности по проекти на фирмата и които за целите на отчитането могат да събират информация (като например списъци, протоколи, меморандуми и други) съдържащи лични данни на участниците в тези проекти и дейности.
Може също така да използваме и разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването на тази информацията е необходимо за:
спазване на приложимото законодателство;
прилагането на нашите политики и споразумения;
упражняването на нашите права за защита срещу правни искове;
опазването на собствеността или безопасността на нас или нашите ученици сътрудничество с правоприлагащите органи.
Съхраняваме информацията, която събираме, толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставяме Услугите, да спазваме нашите правни задължения, за разрешаване на спорове и прилагане споразумения.
Какви са права на клиентите и контрагентите на фирмата по отношение на личните данни:
При събирането и обработването на лични данни клиентите и контрагентите на Знам и Мога имат право на:
Информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните за Вас и вашата фирма лични данни;
Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по наша инициатива;
Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на Знам и Мога, при наличие на законови основания за това;
Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до Управителя на Знам и Мога в офиса на фирмата, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.
Кога можем да разкрием Ваши лични данни:
Ние предприемаме мерки, за да осигурим достатъчна сигурност на услугите и личните данни. Използваме стандартните процедури и политики в бранша, които предотвратяват неразрешеното използване на лични данни. Въпреки че полагаме значителни усилия да защитим информацията, ние не гарантираме, че това ще предотврати незаконния достъп или експлоатацията на нашите Услуги, тъй като не можем да бъдем отговорни за такива актовете или последиците от тях.
Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.
За повече информация относно политиката по защита личните данни в Знам и Мога, сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете с фирмата чрез:
на телефон 02 943 40 55, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа
Официалната Интернет страница – www.znamimogakariera.com
Електронен адрес /Имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Политиката е утвърдена със Заповед №4 от 25.05.2018 г. на управителя на фирмата.

 

 

English

PERSONAL DATA POLICY FPROTECTION
Know & Can EOOD (SMLLC) is a company registered in the Commercial Register with UIC 202644444.
Know & Can is a legal entity with headquarters and address of management: Sofia 1504, Evlogi Georgiev Blvd 52, official website: http://knowandcan.com/. The object of the business activity of the company is laid down in the Company's Articles of Association and it has been promulgated in the Commercial Register.
Know and can and your personal data:
The protection of the personal data of any client, vendor or, in general, a contractor is of utmost importance for Know and can Association. For this reason the necessary technical and organizational means have been taken to protect them, part of which is also the current Privacy Policy.
The data protection policy of Know and can Association has been prepared and based on the legislation of the European Union and the Republic of Bulgaria.
What to understand out of “personal data" and "processing of personal data”?
 "Personal data" are any information by which, a physical person can be identified directly or indirectly by one or more attributes characteristic for his personality - such as: name, ID / PIN, contact details - location / postal address, phone number, email address, online identifier / IP address, etc. These signs may be part of the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the individual.
 "Processing of personal data" is the set of actions performed with personal data or a set of personal data such as collecting, recording, organizing, structuring, storing, adapting or changing, retrieving, consulting, using, disclosing by transmission, dissemination or another way, through which the data becomes available, arranged or combined, limited, deleted or destroyed.
We collect the following Personal Data as part of our Services:
Login details in the platform( name, surname, personal password for the profile, age, gender, phone number, email, education, job);
The mentioned data is used for high quality presenting, the offered by the platform services connected with professional orientation and career consultment, planning of personal consultations, etc.
Why we process your personal data:
The main purpose, for which is performed processing of personal data for individuals is their identification in an undeniable way in touch with the implementation of legally established functions of KNOW and CAN- service for the client counterparties of the firm, as well as ,with the job of the firm on projects in national and international level.
We use and process Personal Information for some of the following puposes:
(i) Conducting the registration process of the client (including children) in Downtown;
(ii) Offering and using accompanying goods and services;
(iii) Advertising and marketing of our services through social platforms, marketing campaigns, etc .;
(iv) Storage and management of your data;
(v) Analyses to improvement and customization of our Services;
(vi) Internal accounting and quality control
(vii) Internal and external audits in the cases provided by law
Principles we are guided by and which we observe:
Personal data is not collected on its own and without limitation. Know and can Association strictly observe the basic principles introduced as mandatory in the process of personal data: lawfulness, good faith and transparency, expediency and accuracy, proportionality, accountability, integrity and confidentiality.
We may share and disclose Personal Information with the following recipients ("Recipients"):
(i) Trusted third-party service providers who: (a) Assist us in our business operations and marketing campaigns; (b) store or process information on our behalf; or (c) perform research and analysis on our services;
(ii) Auditors of our business processes and potential buyers or investors;
(iii) National and European institutions that finance the activities under the projects in the firm, for which its objectives are reporting for gathering information (such as: lists, protocols, memoranda, etc.) containing the contestants personal data in these projects and activities.
Personal data may be used and disclosed if there is a good faith belief that disclosure of such information is necessary for:
(i) Compliance with the applicable legislation;
(ii) Implementing our policies and agreements;
(iii) The examination of our defense rights against legal claims;
(iv) Protection of the property or safety of us or our students with the law enforcement institutions.
Storing information, which we gather for as long as needed, in order to provide the Services, to keep our legal obligations, for solving disputes and applying aggreements.
What are the company's clients and contractor’s rights in regard to personal data?
While collecting and processing personal data, clients and contractors of Know and Can are entitled to:
Information about the processed personal data and access to personal data collected for you and your company;
Correction / completion if data is inaccurate / incomplete - on your own initiative or on our own initiative;
Erasure of personal data, in the presence of legal grounds for it;
Restrict the processing of your personal data by Know and Can in the presence for legal grounds for that; An objection to the processing of your personal data, if there is provided legal grounds for doing so;
Right to defend by law or administrative order, in case of your rights being violated.
You may protect your rights either personally or through a proxy by submitting a written application to the Manager of Known and Can Association in the office of the company, by post, via a licensed postal operator or electronically signed with a qualified electronic signature.
Your personal data is stored with us in accordance with the purpose for which it was collected and within the statutory deadlines
When can we disclose your personal information?
We take measures to ensure enough safety in services of personal data. We use standard procedures and policies in the industry which prevent the forbidden usage of personal data. Although we apply significant efforts to protect information, we do not guarantee that this will prevent the illegal access or exploitation of our Services, since we cannot be responsible for such acts or consequences of them.
It is possible for your personal data to be disclosed in the circumstances provided by the law. For example, with your explicit consent, or with the permission of the Privacy Commission, your personal data may be disclosed to third parties. It is also possible to disclose personal data where this is provided by law and by request of the court or investigative bodies (police, investigations, prosecutors) and other state authorities when this is necessary. It is possible, when necessary or appropriate, to provide your personal data for national security purposes or for issues of public concern
For more information about privacy and privacy policy, alerts, suggestions, and other questions, you can contact the company through:
On 02 943 40 55, every working day from 9.00am to 17:30pm
The Official Website - http://www.knowandcan.com/
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The policy was approved by Order No. 4 of 25.05.2018 of the company's manager.